LiveZilla Live Chat Software

 

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is een handicap specifieke ondersteuning voor wie geen intensieve hulp nodig heeft. Hiervoor hoef je geen aanvraag in te dienen bij het VAPH.

Rechtstreeks toegankelijke hulp bestaat in drie vormen:

1. Begeleiding: (36 mobiele of 51 ambulante contacten per jaar)
Heb je een vraag over vervoer, administratie, vrije tijd, werksituatie, opvoeding,... Een begeleid(st)er helpt je graag verder tijdens individuele gesprekken van één tot twee uur.

2. Dagopvang: (61 dagen per jaar)
Bij dagopvang zorgt een RTH-aanbieder voor een zinvolle dagbesteding. Bijvoorbeeld: koken, tekenen, op uitstap,... Dagopvang is er op week en weekenddagen. Als je dat wil, kan je ook een halve dag gaan.

3. Verblijf: (61 dagen per jaar)
Lukt het tijdelijk niet om thuis te blijven? Dan kan een verblijf bij een RTH-aanbieder een oplossing bieden.
's Avonds en 's ochtends wordt er dan ondersteuning aangeboden. Nachtopvang is er tijdens de week en in het weekend.

Ga naar de rekentool via http://www.vaph.be/tools/rth/simulatie-besteding-rth-punten/ waarin je je zorg op maat binnen de bepalingen van RTH kan berekenen.

Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen:

- Je hebt een (vermoeden van) handicap.
- Je bent jonger dan 65 jaar of je bent reeds erkend als persoon met een beperking door het VAPH voor je 65ste verjaardag? Dan speelt je leeftijd geen rol.
- Je woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
- Je hebt geen persoonsvolgend budget van het VAPH.

Vragen?

Voor meer vragen en inlichtingen kan je terecht bij Puzzel 0800/15045 of bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), 02/225.84.11 of www.vaph.be

Persoonsvolgende Financiering (PVF): (enkel voor volwassenen)

Dit betekent dat je als persoon met een beperking een budget op maat krijgt waarmee je jouw ondersteuning kunt organiseren.

Het systeem van Persoonsvolgende Financiering (PVF) bestaat uit twee trappen

Trap 1: het Basisondersteuningsbudget (BOB)

Trap 2: het Persoonsvolgend budget (PVB)

Het Basisondersteuningsbudget (BOB)

Dit budget is bedoeld voor personen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood.

Het is een maandelijks bedrag van 300 euro dat door de zorgkassen van de mutualiteiten wordt uitbetaald. Dit bedrag is vrij besteedbaar, er moeten dus geen bewijzen of bonnetjes ingediend worden. Het kan gecombineerd worden met rechtstreeks toegankelijke hulpverlening of hulpmiddelen.
Je kan dit budget nog niet zelf aanvragen.
Wie er recht op heeft wordt hierover persoonlijk gecontacteerd door zijn zorgkas. Vanaf september 2016 betaalden de zorgkas de eerste budgetten reeds uit.

Het Persoonsvolgend Budget (PVB)

Indien het BOB niet meer voldoende is, of wanneer u ondersteuning nodig hebt van diensten of voorzieningen waarvoor je toelating van het VAPH nodig hebt, dan kan je beroep doen op het persoonsvolgende budget (PVB).

Het PVB is gericht naar elke persoon met een door het VAPH erkende beperking en door het VAPH vastgestelde nood aan intensieve, frequente en/of gespecialiseerde ondersteuning.

Voorlopig kunnen enkel personen vanaf de leeftijd van 17 jaar een aanvraag indienen voor dit budget.

Voor personen jonger dan 17 jaar kan er nog steeds opvang, begeleiding of een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) aangevraagd worden via de Integrale Jeugdhulp. In de toekomst zullen zij ook de mogelijkheid krijgen om een PVB aan te vragen. Indien er hierover meer duidelijk is, zullen wij deze info ook op onze website plaatsen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:

- Je moet door het VAPH erkend zijn als een persoon met een handicap
- Je moet jonger zijn dan 65 jaar op het moment dat je de eerste keer ondersteuning vraagt.
- Je moet in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen of verblijven.

Voldoe je niet aan de voorwaarden, dan kan je nog altijd informeren bij het VAPH of voor uw specifieke situatie een uitzondering mogelijk is.

Het PVB bestaat uit drie mogelijke vormen:

- Een cashbudget: je ontvangt van het VAPH zelf een bedrag waarmee je jouw ondersteuning zelf organiseert en betaalt bv. aanwerving van een assistent, inkopen van diensten,...
- Een vouchersysteem: het VAPH zal rechtstreeks de diensten vergoeden. Je moet het budget dus niet zelf beheren.
- Een combinatie van een cashbudget met een vouchersysteem: je ontvangt een deel van uw bedrag zelf waarmee je zelf jouw ondersteuning organiseert en betaalt en een deel van het budget zal rechtstreeks via het VAPH aan de erkende diensten vergoed worden.

Om toegang tot het PVB te krijgen moet:

- Je een beperking hebben die erkend wordt door het VAPH.
- Beschikken over een ondersteuningsplan dat door het VAPH wordt goedgekeurd.
- Je zorgvraag gaan over ondersteuning die de duur, intensiteit en frequentie van rechtstreeks toegankelijke hulp overstijgt.
- De inschaling gebeurt op basis van het zorgzwaarte-instrument.

Hoe een aanvraag indienen?

Je kan als persoon met een beperking zelf jouw ondersteuningsplan opmaken of je kan je hierbij laten bijstaan door een reguliere dienst vb een dienst Maatschappelijk werk, Diensten Ondersteunings Plan (DOP), ...
Als jouw ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget goedgekeurd wordt, laat het VAPH je dit weten en word je doorverwezen naar een multidisciplinair team (MDT) om jouw aanvraag verder af te handelen. Als jouw ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget niet goedgekeurd wordt, dan zal het VAPH je bijkomende informatie vragen.

Op basis van de ingediende documenten wordt jouw vraag beoordeeld door de Provinciale Evaluatiecommissie (PEC) en de Regionale Prioriteitencommissie (RPC). De PEC bepaalt of je erkend kan worden als persoon met een handicap. Het RPC zal bepalen met welke prioriteit u het budget zal toegekend krijgen. Je krijgt de kans om bij die beoordeling aanwezig te zijn om uw dossier toe te lichten. Je kan je ook steeds laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een persoon of een organisatie naar keuze.

Op basis van de beoordeling ontvang je een brief met daarin een voorlopige beslissing over:

- of je voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Persoonsvolgend Budget
- jouw erkenning als persoon met een handicap
- de toegewezen budgetcategorie
- jouw prioriteitengroep

Als je niet akkoord gaat met deze voorlopige beslissing kan je uiterlijk 30 dagen na kennisname van de voorlopige beslissing in heroverweging gaan. Dit betekent dat je aan het VAPH vraagt om jouw aanvraag opnieuw te onderzoeken.
Een aparte commissie, de Heroverwegingscommissie (HOC), zal dan jouw aanvraag opnieuw onderzoeken. Het VAPH deelt je nadat de HOC zijn advies heeft overgemaakt de definitieve beslissing mee. Indien je niet akkoord bent met deze beslissing heb je 3 maanden de tijd om beroep aan te tekenen bij de Arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement van jouw woonplaats.

Voor brochure over PVF, infofilmpjes en andere informatie over PVF kan je online terecht via deze link: http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/7873452-Persoonsvolgende+financiering.html

Wil je de stand van zaken van jouw VAPH dossier kennen dan kan je dit online doen (elektronische kaartlezen vereitst) via: http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/5426601-mijn.vaph.be.html

Vragen?

Voor meer vragen en inlichtingen kan je terecht bij Puzzel 0800/15045 of bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, 02/225.84.11 of www.vaph.be